rebodana: (Default)
[personal profile] rebodana
birželio 22-23 d.
Kelionė namo. Važiavome į oro uostą, grąžinome automobilį ir vėl ilga kelionė namo. Nusileidimo Londono oro uoste metu mus šiek tiek išgąsdino, kadangi besileidžiantis lėktuvas staiga padarė staigų judesį į dešinę (gal būtų kitaip ką nors užkabinęs). Kostas labai sustresavo šioje situacijoje, todėl, važiuojant su taksi iš oro uosto į tą patį viešbutį netoli oro uosto, jam staiga pakilo temperatūra, kuri po to savaime nukrito. Kitą dieną skridome namo į Kauną. Išlipę iš lėktuvo patyrėme lengvą šoką, kadangi lauke buvo vos 13 laipsnių ir visą laiką lijo!
Na štai, turbūt, ir viskas.22-23 июня.
Дорога домой. Мы поехали в аэропорт, отдали машину, нас снова ждал долгий перелёт. Когда шли на посадку в Лондоне, пилот сделал резкий вираж вправо (может увидел, что зацепит что-то), что нас очень сильно напугало. Костаса настолько это вогнало в стресс, что у него поднялась температура, которая потом сама и пропала. На следующий день мы летели домой в Каунасский аэропорт. Когда мы вышли из самолёта, то получили лёгкий шок от погоды - всего 13 градусов и всё время лило как из ведра!
Вот, наверное, и всё.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags